อำนาจ และหน้าที่


มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการอื่นที่มิได้แยกเป็นอำนาจหน้าที่ ของสำนักหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรมฯ
 2. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรมฯ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ,อาคาร สถานที่ และยานพาหนะของกรมฯ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการและงานประสานราชการของกรมฯ
 5. ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรมฯ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เลี้ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ
 2. เสนอแนะแนวทาง แผนแม่บท มาตรการ รวมทั้งประสานการนำแผนไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขวิกฤติน้ำ
 3. สร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริหารจัดการระบบเครือข่าย และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ
 3. ให้บริการและเผยแพร่ข้อสนเทศทรัพยากรน้ำ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ
 2. เสนอแนะแนวทาง กรอบแผนงาน และมาตรการในการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
 3. พิจารณา กลั่นกรอง เสนอแนะ และประสานแผน
 4. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกับทรัพยากรน้ำ
 5. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. พัฒนาวิชาการ มาตรฐาน รูปแบบ หลักเกณฑ์ และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการพัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และอื่น ๆ
 2. ให้การสนับสนุน และคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ด้านบริหารจัดการน้ำแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
 3. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลกิจการประปาสัมปทาน
 1. ศึกษา ประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความเหมายะสมของโครงการ กำหนด หลักเกณฑ์ รูปแบบและวางระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุง บำรุงรักษา
 2. พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และคู่มือด้านการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำ
 3. เฝ้าระวัง กำกับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ
 4. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้กับหน่วยงานระดับภาค คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. ศึกษา วิจัยด้านอุทกวิทยา และจัดทำแผนที่อุทรวิทยา
 2. ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 3. วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้ำในภาพรวม วางแผน พัฒนาทดสอบวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 4. วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและสถิตต่าง ๆ ด้านอุทกวิทยา
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
 2. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ
 3. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ
 4. พัฒนาให้ความรู้ และเพิ่มทักษะแก่บุคลากรด้านทรัพยากรน้ำ และด้านอื่น ๆ รวมทั้งรณรงค์ทำความเข้าใจให้แก่บุคลากร ของหน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ และปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. กำหนดมาตรการและการป้องกันเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงแหล่งน้ำ
 3. เฝ้าระวังและควบคุมการใช้และอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
 4. ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้กับคระกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. เป็นหน่วยงานกลางประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ำโขง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย
 3. เสนอแนะนโยบายด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ความร่วมมือกับภาคีสมาชิกและองค์กรลุ่มน้ำระหว่างประเทศ และความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำโขง
 4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจบริหารจัดการองค์กร แผนงบประมาณ แผนบุคลากร แผนปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
 5. จัดทำเครื่องมือประกอบและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการข้ามพรมแดน
 6. กำหนดกลไกและกระบวนการการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง เพื่อสนับสนุนการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเครื่องมือการบริหารจัดการไปใช้ในทางปฏิบัติ
 7. ร้าง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ลุ่มน้ำโขงกับเครือข่ายองค์กรลุ่มน้ำภายในประเทศ และลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
 8. ปฏิบัติการตามพิธีการ (Protocol) และ การเจรจาตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (Negotiation/ Dialogue) ในการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 9. ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการตามพันธกรณีกับภาคีสมาชิก และองค์กรลุ่มน้ำระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลก
 10. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื่องมือประกอบและสนับสนุนการตัดสินใจ และการอนุวัตระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ในระดับลุ่มน้ำและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ รวมทั้งดำเนินการสำรวจออกแบบและพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์และการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำ
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเป็นศูนย์เครือข่ายข้อมูล และสารสนเทศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการกรมทรัพยากรน้ำ ในระดับลุ่มน้ำ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคระกรรม และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
คู่มือสำหรับประชาชน
รับสมัครสอบแข่งขัน
ข้อมูลเด็ด
แบบฟอร์มผลการจ้ดซื้อจัดจ้าง
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมมนา
ประกาศรับสมัคร
ภาพกิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
นิทรรศการ
ประกาศราคากลาง
ประกาศ E-Bidding
ประกาศ E-Auction
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
ข้อมูลองค์ความรู้
งานวิจัย
กฏหมาย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร