ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ


ผู้บริหารระดับสูง
01
นายวิวัฒน์ โสเจยยะ
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
นายสมนึก สุขช่วย
นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์
ผู้บริหารส่วนกลาง
นางสุนทรี มิ่งประยูร
นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ
นายมงคล หลักเมือง
นางจรรยา ไตรรัตน์
นายนิรุติ คูณผล
นายอำมาตย์ สุธรรมจรัส
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข
นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม
นายนิรุติ คูณผล
ผู้บริหารส่วนภูมิภาค
นายธีระวุฒิ สุคนธประดิษฐ
นายเอนก ชมพาณิชย์
นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
นายเสน่ห์ สาธุธรรม
นายสมฤทธิ์วิไลพรรัตนา
นายไกรสร เพ็งสกุล
นายชลธร ปั่นเจริญ
นายธีระพร วีนะสนธิ
นายประสิทธิ์ หวานเสร็จ
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
คู่มือสำหรับประชาชน
รับสมัครสอบแข่งขัน
ข้อมูลเด็ด
แบบฟอร์มผลการจ้ดซื้อจัดจ้าง
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมมนา
ประกาศรับสมัคร
ภาพกิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
นิทรรศการ
ประกาศราคากลาง
ประกาศ E-Bidding
ประกาศ E-Auction
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
ข้อมูลองค์ความรู้
งานวิจัย
กฏหมาย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร