ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


นายวิวัฒน์ โสเจยยะ

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 6133

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำ

"บริหารจัดการและบูรณาการสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน"


ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมทรัพยากรน้ำ


ยุทธศาสตร์ที่ 1

การจัดหาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัย


ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ตรงกับการใช้งานและการให้บริการ


ยุทธศาสตร์ที่ 3

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง บริการทุกภาคส่วน


ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาความรู้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

 
ปฏิทินกิจกรรม CIO
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
คู่มือสำหรับประชาชน
รับสมัครสอบแข่งขัน
ข้อมูลเด็ด
แบบฟอร์มผลการจ้ดซื้อจัดจ้าง
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมมนา
ประกาศรับสมัคร
ภาพกิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
นิทรรศการ
ประกาศราคากลาง
ประกาศ E-Bidding
ประกาศ E-Auction
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
ข้อมูลองค์ความรู้
งานวิจัย
กฏหมาย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร