สำนักงานอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

อธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6116

แฟกซ์

0 2271 6118

ภายใน

6111

คณะทำงาน

นางกรวิภา จุลเจริญ

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

สายตรง

0 2271 6113

แฟกซ์

0 2271 6118

ว่าที่ ร.ท. ณัฐพงศ์ ทองดี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สายตรง

0 2271 6115

แฟกซ์

0 2271 6118

น.ส. วิจิตรา ชาลีนิวัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สายตรง

0 2271 6118

แฟกซ์

0 2271 6118

สำนักงานรองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ

นายวิวัฒน์ โสเจยยะ

รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6116

แฟกซ์

0 2271 6118

ภายใน

6111

คณะทำงาน

น.ส. รัชชนันท์ วรรโณภาศ

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

สายตรง

0 2271 6113

แฟกซ์

0 2271 6118

นายวรภัต ธรรมประทีป

วิศวกรโยธาชานาญการ

สายตรง

0 2271 6115

แฟกซ์

0 2271 6118

น.ส. สุนิษา หมวดคงทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สายตรง

0 2271 6118

แฟกซ์

0 2271 6118

น.ส. ภัทรานิษฐ์ อินทไชยโรจน์

พนักงานพิมพ์ ส.3

สายตรง

0 2271 6118

แฟกซ์

0 2271 6118

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6116

แฟกซ์

0 2271 6118

ภายใน

6111

คณะทำงาน

นางกรวิภา จุลเจริญ

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

สายตรง

0 2271 6113

แฟกซ์

0 2271 6118

นางกรวิภา จุลเจริญ

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

สายตรง

0 2271 6113

แฟกซ์

0 2271 6118

น.ส. วิจิตรา ชาลีนิวัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สายตรง

0 2271 6118

แฟกซ์

0 2271 6118

นายสมนึก สุขช่วย

รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ

สายตรง

0 2271 6116

แฟกซ์

0 2271 6118

ภายใน

6111

คณะทำงาน

นางกรวิภา จุลเจริญ

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

สายตรง

0 2271 6113

แฟกซ์

0 2271 6118

ว่าที่ ร.ท. ณัฐพงศ์ ทองดี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สายตรง

0 2271 6115

แฟกซ์

0 2271 6118

น.ส. วิจิตรา ชาลีนิวัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สายตรง

0 2271 6118

แฟกซ์

0 2271 6118

ดาวน์โหลด PDF