สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศรับสมัครงาน 4 อัตรา


13 พฤศจิกายน 2557 77 views

                                                                                

ประกาศรับสมัครงาน 4อัตรา

 

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง

         เนื่องด้วย โครงการความริเริ่มในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change and Adaptation Initiative: CCAI) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC)มีแผนที่จะจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง (Mekong Adaptation Strategy and Action Plan: MASAP) ซึ่งเป็นเป้าหมายของแผนการดำเนินงานโครงการ CCAI ปีพ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกในการวางแผนรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับข้ามพรมแดน

                   สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ประสงค์จัดตั้งทีมงานเพื่อดำเนินงานจัดทำ MASAP จึงได้ประกาศรับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านการวิเคราะห์นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง เพื่อดำเนินการจัดทำ MASAPจำนวนตำแหน่ง ดังมีขอบเขตการปฏิบัติงาน (Terms of Reference: TOR) ตามเอกสารแนบ

กำหนดรับสมัคร

ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับลุ่มน้ำต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

         เนื่องด้วย โครงการความริเริ่มในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change and Adaptation Initiative: CCAI) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC)มีแผนที่จะดำเนินการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับลุ่มน้ำต่อภาคส่วนต่างๆได้แก่ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร ไฟฟ้าพลังน้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนการดำเนินงานโครงการ CCAI ปีพ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ที่ MRC ให้ความสำคัญเพื่อจะเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Status Report)และแผนยุทธศาสตร์การปรับตัวและแผนปฏิบัติการในลุ่มน้ำโขง (Mekong Adaptation Strategy and Action Plan: MASAP)ซึ่งเป็นเป้าหมายของโครงการ CCAI

 

                   สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ประสงค์จัดตั้งทีมงานเพื่อดำเนินการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับลุ่มน้ำต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้ประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศ รวม ๓ ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ           ๑ ตำแหน่ง

๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ       ๑ ตำแหน่ง

๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ                       ๑ ตำแหน่ง

                   โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงาน (Terms of Reference: TOR) ตามเอกสารแนบ

กำหนดรับสมัคร

ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

 

การสมัคร

ให้ผู้สมัคร ส่งใบสมัคร ประวัติการทำงาน พร้อมหลักฐานต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ โดยเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนาอีกจำนวน ๑ ชุด รวมเป็น ๒ ชุด ส่งไปยัง

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย กรมทรัพยากรน้ำ

๑๘๐/๓ ถนนพระรามที่ ๖ ซอย ๓๔ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๑๓ (ติดต่อ ดร.เอกรัตน์ อาชีวะ หรือ ศนิวาร บัวบาน)

โทรสาร๒๒๙๘ ๖๖๐๕

หรือ         Email: turake@yahoo.com; saniwan.bb@gmail.com

 

       /contents/images/text_editor/files/1_ TOR-National Expert_Policy Analysis and Dev of MASAP_updated 30 Oct 2014.pdf

/contents/images/text_editor/files/2_ ToR of National Expert for Ecosystem Assessment 141027-PN.pdf

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมมนา
ประกาศรับสมัคร
ภาพกิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
นิทรรศการ
ประกาศราคากลาง
ประกาศ E-Bidding
ประกาศ E-Auction
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
ข้อมูลองค์ความรู้
งานวิจัย
กฏหมาย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร