สนผ.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลในเขตพื้นที่ สทภ.10


19 สิงหาคม 2559 78 views

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 สนผ.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
รวม 5 โครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก

 

โครงการ1 พึงพอใจมาก
โครงการ2 พึงพอใจมาก
โครงการ3 พึงพอใจมาก
โครงการ4 พึงพอใจปานกลาง
โครงการ5 พึงพอใจมาก
         ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในด้านระบบกระจายน้ำ ให้สร้างควบคู่กับแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานได้ทั่วถึงและกว้างขวาง


 

หน่วยงาน : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมมนา
ประกาศรับสมัคร
ภาพกิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
นิทรรศการ
ประกาศราคากลาง
ประกาศ E-Bidding
ประกาศ E-Auction
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
ข้อมูลองค์ความรู้
งานวิจัย
กฏหมาย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร